دلایل بدون نطفه بودن تخم مرغ ها

دلایل و علائم تخم مرغ های بدون نطفه ( نا بارور )

🎯 در کندلینگ( نوربینی) تخم مرغ ها داخل دستگاه جوجه کشی، تخم مرغ ها بدون رگه های خونی و روشن هستند. اگر آنها را بشکنیم دارای صفحه زاینده با لکه سفید کوچک و بدون خون هستند.

🐣 یکی از دلایل بدون نطفه بودن تخم ها ، خروسهای با اسپرم غیرطبیعی و یا مرغ های با تخم غیر طبیعی هستند که درگله های خیلی جوان یا خیلی پیر دیده میشوند.

🐣 تعداد خروس کم در گله منجر به جفتگیری های نامنظم شده و سبب تولید تخم مرغ های بدون نطفه می شود.

🐣 تعداد زیاد خروسها باعث نزاع و تداخل جنسی شده و سبب کاهش نطفه داری میشود.

🐣 شرایط آب و هوایی بد و نامتعادل ( خیلی گرم و یا خیلی سرد ) باعث ایجاد تخم بدون نطفه می شود.
برای رفع این مشکل خاص، سالن گله مولد باید استاندارد دمایی داشته باشد.

🐣 از دیگر دلایل بدون نطفه بودن تخم، بیماری در گله مولد است که باعث ایجاد تخم بدون نطفه میشود،
بیماری در گله باعث تولید تخم های زبر و خشن ، بد شکل، پوسته نازک و لمه دار میشود.

🐣 وزن زیاد خروسها باعث تمایل به جفتگیری کمتر و یا جفتگیری ناقص شده و در نتیجه تخم بدون نطفه ایجاد میشود.

🐣 استفاده از بعضی داروها در گله مادر باعث کاهش نطفه داری می شود.

🐣 بعضی انگل ها مانند جرب می توانند کاهش نطفه داری را موجب شوند.

🐣 تراکم نامناسب مرغ ها و خروسها و همچنین فضای ناکافی سالن هم باعث کاهش نطفه داری می شود.

🐣 تغذیه نامناسب گله مولد هم یکی دیگر از دلایل بدون نطفه بودن تخم ها میتواند باشد.

🐣 برنامه نوری نامناسب ( شدت نور زیاد، شدت نور کم، طول مدت روشنایی نامناسب ) موجب کاهش نطفه داری می شود.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*