آموزش جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک با جمع آوری و یا تهیه تخم نطفه دار کبک آغاز شده و پس از نگهداری در شرایط خاص و ضدعفونی کردن، در دستگاه جوجه کشی قرار می گیرد.

 

دما، رطوبت و طول جوجه کشی کبک

دمای نگهداری و ذخیره تخم های نطفه دار کبک قبل از جوجه کشی ۱۷- ۱۲ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۵-۵۵ درصد می باشد.

مدت نگهداری در شرایط مذکور حداکثر ۱۲ روز است، ولی اگر دما بین ۲۵-۲۰ درجه باشد نباید انبار کردن تخم بیشتر از ۷ روز طول بکشد. ( مدت ذخیره در جوجه کشی مرغ حداکثر ۱۰ روز می باشد. )

به طور کلی در دمای بالای ۲۶ درجه سانتیگراد نطفه شروع به رشد می کند و در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد به نطفه آسیب جدی وارد خواهد شد.

طول دوره جوجه کشی کبک ۲۴روز است. برای جوجه کشی کبک دمای دستگاه_انکوباتور روی ۳۷/۵ و رطوبت را روی ۶۰- ۵۵ درصد تنظیم نموده و تخم ها را در داخل دستگاه قرار میدهیم .

چرخش تخم داخل دستگاه جوجه کشی کبک بایستی حداقل ۳ بار و حداکثر میتوان ۲۴ بار در روز تخم ها را چرخاند.
در روز ۲۱ جوجه کشی کبک، تخم ها به دستگاه هچر منتقل شده و چرخش راک ها متوقف می گردد .

دمای جوجه کشی کبک در دستگاه هچر حدود ۳۷ درجه سانتیگراد و رطوبت حدود ۷۵ درصد می باشد و اگر رطوبت هچر کافی نباشد موجب خشک شدن پوسته داخل تخم شده و جوجه کبک ها به سختی می توانند پوسته های داخلی وخارجی را شکسته و از تخم خارج شوند، و یا گاها خروج ناموفق خواهند داشت.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*